Giá trị đơn hàng Phần Trăm Phí Dịch Vụ  
  < 1000.000 VNĐ 2.50%  
  1000.000 – 5.000.000 VNĐ 2%  
  > 5.000.000 VNĐ 1,5 %  
chuyển phát nhanh  
hạ long hà nội thanh hóa  
3-7 ngày      
33,000 38,000 42,000 < 20kg
32,000 37,000 41,999 21-70kg
31,000 36,000 40,000 71-200kg
liên hệ liên hệ liên hệ 200kg
tất cả các hàng dưới 1kg tính bằng giá 1kg
       
chuyển phát chậm  
hạ long hà nội thanh hóa  
10-15 ngày       
28,000 31,000 28,000 < 20kg
27,000 30,000 27,000 21-70kg
26,000 29,000 26,000 71-200kg
liên hệ liên hệ liên hệ 200kg
tất cả các hàng dưới 1kg tính bằng giá 1kg
0982.266.131